Etik kuralları, Polo Turizm çalışma ilkelerini ve tedarikçi ilişkilerini düzenleyen bir bütün kurallar dizisidir. Bu kurallar şirketin yöneticileri, çalışanları ve tedarikçileri için geçerlidir.

Güven ve saygı

Şirketin yöneticileri, çalışanları ve tedarikçileri arasındaki ilişkiler, karşılıklı güven ve farklı görüşlere saygı ile yürütülür. Kararlar ve öneriler, uyumlu bir çaba neticesinde ulaşılan ortak bir bilgeliği yansıtır. Bütün iletişimlerinde saygı esastır, insanların eserlerini, fikirlerini, zamanlarını değerlendirir. Açık ve sağlam geri beslemeleri memnuniyetle karşılar; onlara saygı duyar ve onları dürüstçe cevaplar.

Şeffaflık, dürüstlük ve açıklık

Dış paydaşlarının tamamına karşı dürüstçe davranır.  yaş, cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep veya siyasi düşünceye göre ayrımcılık yapmaz. Çeşitlilik ve çoğullukları benimser. Polo Turizm düşünce özgürlüğüne inanıyor ve destekliyor. Bu çeşitliliği ve çoğulculuğu istihdamda ve şirketin operasyon ve hizmetlerinde kullanmak için gayret gösterir; hizmet ettiği kurumların, organizasyonların ve sosyal toplulukların yararlarını göz önüne alan bir biçimde davranır. Tüm faaliyetlerinde şeffaflık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik temel ilkeler olarak benimsenmiştir.

Yasa ve yasal uygunluğa saygı

Tüm yönergelerde evrensel beyanlar, özellikle de insan hakları, rehberlik eder ve uygular; tüm faaliyetlerinde kanunlara uygun davranır. Şirketin kararlarını, ilgili tüm yasal düzenlemeleri göz önüne alarak ve gerektiğinde uzmanlardan bu konuda danışmanlık alarak faaliyetlerini yürütür. Türk ve uluslararası hukuk düzenlemeleri dahilinde hem yurtiçinde hem yurtdışında tüm faaliyet ve işlemlerini yapar; düzenleyici kurum ve kuruluşlara zamanında, doğru ve anlaşılır bilgi sağlar. Tüm faaliyet ve işlemleri gerçekleştirirken tüm kamu kurum ve kuruluşları, idari organizasyonlar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partileri çıkar beklentisi olmadan eşit olarak yaklaşır ve sorumluluklarını bu bilinçle yerine getirir.

Mahremiyete saygı duymak ve kişisel bilgilerin korunması

Temas kuran gerçek ve tüzel kişilere karşı, kendi mahremiyet tercihleri ​​için seçenekler sunar ve bu tercihlere saygı gösterir. bu seçenekleri Polo Turizm web sitesinde saydam olarak "Gizlilik İlkesi" başlığı altında paylaşmaktadır. Şimdiki ve eski çalışanların ve şirket işlemleri için işbirliği yapan diğer kişilerin kişisel ve özel bilgilerini korur. Kişisel bilgiler yalnızca şirketin meşru amaçları için kullanılır.

Çıkar çatışmasını önleme

Hizmet vermiş olduğumuz işletmelerin menfaati için en uygun kararları alarak, faaliyet ve katkıda bulunur. Potansiyel bir çıkar çatışması olarak anlaşılması mümkün olan her durumu hizmet vermiş olduğu Şirket yönetim Kurulu ile paylaşır. Yönetim kurulu üyeleri şirket adına gelir getirici faaliyetlerde bulunamazlar.

Temsilcilik faaliyetleri, hediyeler ve rüşvet

Yasa ve etik kurallara uymak şartıyla temsilci etkinlikleri (kutlama, ziyafet, eğlence) teklif veya kabul eder. Herhangi bir işyerinde herhangi bir iş veya işletme kararını etkileyebilecek herhangi bir hediye, rüşvet veya komisyon teklifi sunmaz veya vermez.

Yükümlülükler

Yasal yükümlülüklere ek olarak, aşağıda listelenen sorumlulukları müşterilere, çalışanlara, hissedarlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, insanlığa ve " Polo Turizm " adına yerine getirmekle görevlidir.

1. Yasal Yükümlülükler

Türk ve uluslararası hukuk düzenlemeleri dahilinde hem yurtiçinde hem yurtdışında tüm faaliyet ve işlemlerini yapar; düzenleyici kurum ve kuruluşlara zamanında, doğru ve anlaşılır bilgi sağlar. Tüm faaliyet ve işlemleri gerçekleştirirken tüm kamu kurum ve kuruluşları, idari organizasyonlar, sivil toplum örgütleri ve siyasi partileri çıkar beklentisi olmadan eşit olarak yaklaşır ve sorumluluklarını bu bilinçle yerine getirir.

2. Müşterilere karşı sorumluluklar

Müşteri memnuniyetine odaklı çalışır ve müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine en kısa sürede doğru cevap veren proaktif bir yaklaşımla çalışır. Zamanında ve taahhüt edilen koşullarla hizmet verir; saygı, şeref, eşitlik ve nezaket çerçevesinde müşterilere yaklaşır.

3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklar

Çalışanların kişisel haklarının eksiksiz ve doğru kullanılmasını sağlar. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır; Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı garanti eder. Çalışanların kişisel gelişimlerine gerekli çabayı gösterir; toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal faaliyetlerde gönüllü olmalarını destekler, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi sağlar.

4. Tedarikçiler / İş Ortakları'na Karşı Sorumluluklar

İyi bir müşteriden beklendiği gibi adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye dikkat ederiz. İş ortaklarının gizli bilgilerini, iş ilişkileri içinde olan kişi ve kurumlarla güvenli bir şekilde korur.

5. Rakiplerine Karşı Sorumluluklar

Hukuki ve ahlaki alanda etkili bir şekilde rekabet eder, haksız rekabeti önler. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapıyı sağlamayı amaçlayan çalışmaları desteklemektedir.

6. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklar

İyi bir vatandaş olma duygusu ile toplumsal meselelerde lider olarak bilinçli davranır; bu konularda sivil toplum örgütlerine, kamu yararına hizmet ve faaliyetlere katılmaya çalışır. Amaç veya rüşvet aşan hediye, ürün ve hizmetler kabul etmez veya sunmaz.

7. “ Polo Turizm “ isminin sorumlulukları

Polo Turizm  iş ortaklarına, müşterilerine ve diğer menfaat sahiplerine karşı mesleki yeterlilik ve dürüstlük sayesinde sağlanan en üst düzey güven ve itibarı korumaya çabalıyor. Şirket politikaları, mesleki standartlar, verilen taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde hizmet eder; yükümlülüklerini yerine getirmek için özenle çalışmaktadır.

Profesyonel olduğu düşünülen ve mesleki yeterliliği olacak alanlarda hizmet vermeye önem verir; doğruluk ve yasallık ölçütlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve çalışanlarla çalışmayı amaçlamaktadır. Toplumsal ahlak ve sağlığa zarar veren kişilerle çalışmaz. Şirket adına konuştuğunu düşündüğü yerlerde, yalnızca şirketin fikirlerini değil, şirketin görüşlerini ifade eder.

Polo Turizm’in tehlikeye atabilecek karmaşık bir durumla karşı karşıya  geldiğinde , teknik ve idari danışmanlık prosedürünü takiben öncelikle ilgili personele danışır.

Çalışanların Sorumlulukları

Polo Turizm, etik kurallarını, ilgili politikaları ve prosedürü, nasıl davranılacağı detaylı bir çalışma ile tanımlamıştır. Bu kurallara uymak tüm çalışanların birincil sorumluluğudur. Buna göre, tüm  Polo Turizm  çalışanları; Her koşulda yasa ve yönetmeliklere uygun davranmak, Polo Turizm etik kurallarını okurken, içerdiği kuralları, ilke ve değerleri dikkate  alarak okumak, anlamak, içselleştirmek ve hareket  etmekle yükümlüdür. Şirketin genel ve iş ilişkileri için özel politikalar ve prosedürler öğrenmek, Kendileri veya başkaları ile ilgili olası ihlaller durumunda ilgili yöneticiye veya insan kaynaklarına danışın.

Başkalarını ya da ihlallerini derhal rapor etmek; bildirimlerini yazılı veya sözlü olarak yöneticilerine, insan kaynaklarına ve / veya Etik Kuruluna, kimlik bilgilerine vermeksizin, Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile işbirliği yapmak, soruşturma hakkında gizli bilgi tutmak.  

Polo Turizm

 

Call Center